SK  |  EN

Profil spoločnosti

Obchodná spoločnosť Credit Genero s.r.o. poskytuje svojim klientom fullservice v oblasti ekonomických a právnych služieb, ktorých účelom je optimálnym spôsobom zlepšiť platobnú disciplínu obchodných partnerov klienta a maximalizovať vymožiteľnosť jeho pohľadávok a to predovšetkým prostredníctvom využitia efektívnych právnych inštitútov ako aj dôkladným zistením a následným zhodnotením majetkových pomerov potenciálnych obchodných partnerov klienta.

Okrem samotného predinkasného ekonomicko-právneho servisu zabezpečujeme správu pohľadávok klienta po dátume splatnosti za účelom ich úplného uspokojenia. V rámci procesu deblokácie každej jednotlivej pohľadávky spoločnosť Credit Genero s.r.o. vykonáva podrobnú analýzu jej vymožiteľnosti, pričom v závislosti od jej výsledku individuálne volí postup vedúci k úplnému vymoženiu pohľadávky a následne realizuje všetky kroky smerujúce k uspokojeniu práva klienta. Spoločnosť Credit Genero s.r.o. prostredníctvom pravidelných správ o stave pohľadávky poskytuje klientovi úplný prehľad o fáze jej deblokácie.

img

Assets Management

Vďaka bohatým skúsenostiam flexibilne reagujeme v prípade vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie dlžníka klienta. Spoločnosť Credit Genero s.r.o. spolupracuje s renomovanými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými a notárskymi úradmi, o ktorých služby dopĺňa svoju vlastnú činnosť podľa individuálnych potrieb klienta, čím zvyšuje úspešnosť pri ochrane a realizovaní jeho záujmov.

img

Distressed assets

Súčasťou našich služieb je aj investovanie do tzv. stresových aktív, ktorým finančná situácia môže byť zhoršená z viacerých dôvodov, či už nepriaznivými trhovými podmienkami alebo platobnou neschopnosťou spoločnosti. Najčastejším dôvodom patrí platobná neschopnosť splácať bankový úver, vysoká dlhová služba alebo prepad odberateľov. Investovanie do stresových aktív si všeobecne vyžaduje znalosť patričného trhového segmentu a predovšetkým vhodnú implementáciu ozdravných opatrení, ktoré spoločnosť revitalizujú a umožnia jej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. V rámci tohto procesu aplikujeme viaceré stratégie, či už reštrukturalizáciu dlhu, zmenu jednotlivých dodávateľov, prípadne iné vhodné opatrenia.

img

Kontakt

Credit Genero s.r.o.
Lazovná 58
974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 485 593
DIČ: 2023 001 585

office@creditgenero.com
48°44‘16.33‘‘N
19°9’3.70‘‘ E

IČ DPH: SK 2023 001 585

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.: 17975/S

Pozrieť Credit Genero cez google mapy.
img